[English]

Book

استاندارد ردپای جهانی آب

استاندارد ردپای جهانی آب که محصول تلاش مشترک شبکه ردپای آب و همکاران آن و همچنین پژوهشگران دانشگاه توونت در کشور هلند میباشد، به پشتوانه حمایت شرکتهای عمده، تصمیمسازان دولتی، سازمانهای غیر دولتی و پژوهشگران دانشگاهی در زمینههای مرتبط، گام ارزشمندی را به سمت حل مشکلات رو به تزاید آب در جهان برداشته است  متن این استاندارد در کتاب ارزیابی ردپای آب ارائه شده است 
برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به : استاندارد ردپای جهانی آب 
از این لینک کتاب ارزیابی ردپای آب را دانلود کنیدکمک مالی

گذار به دنیایی با دارابودن منابع آبی پایدار، مناسب و ایمن، نیازمند فعالیت و پیشرفت سازمانهایی مانند ماست  از آنجاییکه سازمان ما یک سازمان غیر دولتی است، به کمکهای مالی شما نیازمند است. لینک کمک مالی.

ارتباط با ما

Find us on Facebook  Follow us trough Twitter  WaterFootPrint at LinkedIn
عضو  گاهنامه ما شوید 


استفاده مستقیم و غیرمستقیم از آب

انسان روزانه مقادیر زیادی آب را برای نوشیدن، پخت و پز و شستشو مصرف میکند. اما مقادیر مصارف غیرمستقیم آب، برای تولید نیازهای بشر، مانند مواد اولیه خوراکی، کاغذ، لباس و غیره، بسیار بیشتر از مصارف مستقیم آن است. ردپای آب نمادی است که میزان مصرف مستقیم و غیرمستقیم آب را برای یک تولیدکننده یا مصرفکننده ارائه میدهد. ردپای آب عبارت است از حجم کل آب شیرینی که یک فرد، یک جامعه یا یک سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت خود مصرف مینماید

موضوعات برجسته سایت
محاسبه ردپای آب
ردپای آب محصولات مختلف
پایگاه اطلاعات آماری آب
پایگاه اطلاعاتی ردپای آب
ردپای آبی حاملهای انرژی

Global water

مراجع کلیدی
کتاب ارزیابی ردپای آب
جهانی سازی آب
ردپای آبی فعالیتهای بشری
ردپای آبی محصولات کشاورزی
ردپای آبی محصولات جانوری
ردپای آبی ملل
کمبود جهانی آب

Water Footprint Assessment Manual

رابطه بین مصارف عمومی جامعه و مصرف آب

بنا به گفته پروفسور هوکسترا مبدع مفهوم ردپای آب : جذابیت مفهوم ردپای آب، در این نکته اساسی نهفته است که مجموعه تاثیرات انسانی بر منابع آب شیرین را میتوان متناظر با کل مصارف یک جامعه دانست و اجزایی از این تاثیرات انسانی همچون مشکلات ناشی از کمبود آب یا آلودگی منابع آب را باید در کل چرخه تولید و مصرف بررسی کرد. مشکلات مرتبط با آب، بطور تنگاتنگی با ساختار اقتصاد کلان گره خورده است. ردپای بخش عمدهای از آب مصرفی بسیاری از کشورها را باید در خارج آن کشور جستجو کرد. این کشورها مقادیر زیادی آب را در قالب محصولات مصرفی و خوراکی وارد میکنند. این امر باعث وارد آمدن فشار بر منابع آبی کشورهای صادر کننده میشود، کشورهایی که عمدتاً از ضعف حکمرانی خردمندانه بر منابع آبی و حفاظت آن رنج میبرند. از این دیدگاه کلان، نه تنها حکمرانان، بلکه مصرف کنندگان عادی، تجار و سازمانهای اقتصادی و کلیه اعضای یک جامعه مدنی، میتوانند در مدیریت بهتر منابع آبی نقش آفرین باشند 


معرفی برخی آمار و اطلاعات

      .     تولید یک کیلوگرم گوشت گاو به 15000 لیتر آب نیازمند است (93% سبز ، 4% آبی و 3% خاکستری). این مقدار دارای انحراف از میانگین بالایی در نقاط مختلف است. مقدار دقیق آن در هر منطقه به عوامل مختلفی همچون سیستم تولید محصول و ترکیب و منشا تغذیه دام وابسته است. (دانلود گزارش)

      .     ردپای آب 150 گرم برگر سویا در کشور هلند 160 لیتر است. یک برگر گوشت گاو در همین کشور نیازمند 1000 لیتر آب است.
(دانلود گزارش)

      .     ردپای آبی کل مصارف یک فرد چینی 1070 متر مکعب در سال است که در حدود 10% آن از خارج تامین میشود. (دانلود گزارش)

      .     ژاپن با دارا بودن ردپای آبی سرانه 1380 مترمکعب در سال، حدود 77% این نیاز آبی را از خارج مرزهای خود تامین میکند. (دانلود گزارش)

      .     ردپای آبی شهروندان آمریکایی 2840 مترمکعب در سال به ازای هر فرد است که 20% آن وارداتی است. حوضه آبریز رودخانه یانگ تسه در چین بیشترین سهم را در تامین این مقدار داراست. (دانلود گزارش)

      .     ردپای عمومی آب در جهان در دوره زمانی 1996 تا 2005 در حدود 9087 گیگامترمکعب در سال بوده است ( به تفکیک 74% سبز، 11% آبی و 15% خاکستری). سهم محصولات کشاورزی از این مقدار 92% بوده است. (دانلود گزارش)

      .     کمبود آب بر زندگی 7/2 میلیارد نفر، به مدت حداقل یک ماه در هر سال اثرگذار است. (دانلود گزارش)

About the Website:

This is the site of the Water Footprint Network since its launch in 2008. The website was originally set up by prof. Arjen Y. Hoekstra and dr. Ashok K. Chapagain at UNESCO-IHE in 2004. Currently the website is hosted and maintained by the University of Twente, the Netherlands.home   |   contact  |   Find us on Facebook  |   WaterFootPrint at LinkedIn |   Follow us trough Twitter  |   |     print this page  |
© 2017 Water Footprint Network.
All rights reserved.